German Shepherds Forum banner

metal rod for bone replacement

  1. 0BADCB25-3904-48D7-B17B-8ABC97ECFEA2.png

    0BADCB25-3904-48D7-B17B-8ABC97ECFEA2.png

    Gunshot wound
Top